Vegyszerek tárolása, felhasználása és címkézése az iskolákban


Az Európai Unió kiemelkedően nagy figyelmet fordít az emberi egészség megőrzésére és a környezet védelmére, ezért a veszélyes anyagok kezelése napjainkra egy komplex, a jogalkotók által körülhatárolt és szabályozott területté vált.

Kétség kívül a fiatalkorúak, illetve a gyermekek egészsége és biztonsága a legfontosabb mindannyiunk számára, így gyakran felmerül a kérdés a kémiát tanító pedagógusok által végzett vegyi anyagok kezelésének, tárolásának, és felhasználásának helyes gyakorlatával kapcsolatban.

Erről kérdeztük hazánk egyik legjelentősebb kémiai biztonságra specializálódott vállalkozásának képviselőjét, a ToxInfo Kft. ügyvezetőjét Csepécz Jánost, akitől az alábbiakat tudtuk meg.
 

Nagyon fontos felhívni a tanulók figyelmét a vegyi anyagok veszélyeire, a velük végzett tevékenység kockázataira. A tanév első óráján a kémiatanárnak ismertetnie kell a tanulókkal a balesetek megelőzésének általános szabályait, meg kell győződnie visszakérdezéssel, hogy a tanulók elsajátították-e az ezzel kapcsolatos ismereteket, és a feldolgozott balesetvédelmi anyagot dokumentálni kell. Kísérletek előtt a szükséges balesetvédelmi szabályokat a tanulókkal újból ismertetni kell, illetve az elvégzendő kísérleteket, méréseket csak tanári felügyelet mellett szabad végezni. A tanuló egyedül sem az iskolában, sem otthon nem végezhet kísérletet. Tanulókísérleteknél a diákoknak előre kimért és megfelelően higított vegyszereket kell biztosítani. A kísérleti jegyzőkönyvben minden esetben fel kell hívni a figyelmet az előforduló kockázatokra, balesetveszélyekre. Tanuló a vegyszerekkel csak tanár jelenlétében, az ő utasításait követve, megfelelő védőfelszerelés viselése mellett érintkezhet. Mérgező és veszélyes anyaggal tanulókísérletet végeztetni nem szabad. A kísérletek elvégzése után a keletkezett hulladékot, anyagmaradékot szakszerűen, a biztonsági adatlapban rögzített módon kell eltávolítani. Ha ezeket az egyszerű szabályokat betartjuk, minimalizálhatjuk a vegyi anyagok felhasználásából eredő kockázatokat.

 


A kémiai biztonság alaptörvénye a 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról és annak végrehajtási utasítása a 44/2000 EüM rendelet, illetve ezek módosításai. Minden egyéb a kémiai biztonsághoz kapcsolódó jogszabályt, még a REACH és a CLP előírásokat is ez a törvény „emeli be” a hazai jogrendbe, illetve hivatkozza meg az egyéb vonatkozó jogszabályokat. A vegyszereket eredeti csomagolásban, csak jól olvasható címkével ellátva szabad tárolni. Az átmeneti rendelkezések a veszélyes anyagok és keverékek osztályozására, a veszélyesség közlésére (címkézés) két határidőt tűztek ki 2010. december 1., és  2015. június 1. A vegyi anyagokat 2010. december 1. óta a CLP rendelet (1272/2008/EK) szerint kell címkézni. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a korábban használt narancssárga-fekete veszélyszimbólumok helyett piros szegélyes fehér hátterű fekete veszély piktogramok láthatók a címkén. A veszélyekre utaló R-mondatok helyett H-mondatok, a biztonságos használatra utaló S-mondatok helyett P-mondatok olvashatók a címkén. Keverékek esetén szintén van lehetőség a CLP rendelet szerinti címkézésre, de 2015. június 1.-ig a DPD rendelet (1999/45/EK irányelv) szerint kell címkézni, tehát a keverékeknél jelenleg kétféle módon lehet a veszélyt közölni. Azokat az anyagokat, amelyek még nem a CLP rendelet szerint kerültek felcímkézésre, vagy régi beszerzésből adódóan több évesek, át kell címkézni. Ennek a legegyszerűbb módja, hogy fel kell keresni a forgalmazót, és meg kell kérni adott vegyszerre a hatályos CLP rendeletnek megfelelő címke matricát, és rá kell ragasztani a termékre. Amennyiben ez nem lehetséges, úgy az iskolának ezt más módon kell megoldania, vagy új vegyszert kell vásárolnia.

Vegyszerek vásárlása esetén mindig be kell kérni a forgalmazótól az anyag/keverék magyar nyelvű biztonsági adatlapját, illetve ha a tárolt vegyszerek közül valamelyikre nem rendelkeznek ezzel a dokumentummal, haladéktalanul be kell szerezni. A veszélyes anyagokkal/keverékekkel végzett munka során a biztonsági adatlap az egyetlen olyan részletes és sok mindenre kiterjedő információforrás, amely felhívja a figyelmet adott anyag/keverék fizikai, kémiai, toxikológiai és ökológiai kockázataira, ezáltal megteremtve a biztonságos munkavégzés feltételeit, továbbá egy esetleges hatósági ellenőrzés során (ÁNTSZ, OMMF, OKF) is feltétlenül szükséges a szakmailag adekvát biztonsági adatlap megléte. A biztonsági adatlap tartalmi és formai követelményeit részletesen a Bizottság 453/2010/EU rendeletének I. számú melléklete tartalmazza.

Az iskolai vegyszerek tárolásának alapvető szabálya, hogy a vegyszerek elzárva tartandók.
Egy csoportban egymással reakcióba lépő anyagokat nem szabad tárolni. A tárolásra lehetőleg fémszekrényt, vagy fémdobozt kell használni.

A mérgező anyagokat külön méregszekrényben kell tárolni, a tanulók számára hozzáférhetetlen, zárt helyen. A méregszekrény ajtajának külső falát szembetűnő módon “MÉREG” felirattal kell ellátni, és halálfejes jelzést is kell alkalmazni. A méregszekrény kulcsát a kémiaszertár felelősének magánál kell tartania, és azt sem tanulónak, sem illetéktelen személynek nem adhatja oda. Peroxidokat fénytől, napfénytől, levegőtől elzárva kell tartani.

Alapvető célkitűzés vegyszerek tárolása és felhasználása esetén az emberi egészség és a környezet megóvása, és a biztonsági intézkedések betartásával segítsük, hogy ez megvalósuljon.

http://www.biztonsagiadatlap.hu>>