Útmutató az iskolai kémiai kísérletek biztonságos végzéséhez és a kémiaszertárak működtetéséhez


A kémiai szemléltető kísérletek nagymértékben elősegítik a kémia eredményes oktatását és megértését, ezért szükségességükhöz nem fér kétség. A kísérletek során azonban mind a tanárok, mind a diákok közvetlen érintkezésbe kerülnek különböző vegyszerekkel, amik jelentős része veszélyes lehet az egészségre vagy a környezetre. A veszélyes szerekhez kapcsolódó kockázatok becslése, értékelése szempontjából számításba kell venni a kísérletek elvégzésének körülményeit, de azon kívül a vegyszerek tárolását, a már nem haszná lható szerek és a maradékok kidobását is.

 

 
Az iskolákban vegyszerekkel végzett tevékenységeket a kémiai biztonságra vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kell szervezni, végezni és ellenőrizni. A jogszabályi előírásokat a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény (Kbtv.) és a végrehajtására kiadott rendeletek tartalmazzák. Kiadásukkor a törvényi és rendeleti előírások lefed ték a vegyi anyagok és keverékek (az Útmutatóban együttesen megnevezve vegyszerek) gyártástól a forg almazáson, felhasználáson stb. keresztül terjedő életciklusát, egészen a hulladékkezelésig, ami már más szabályozási körbe tartozik. Ezek a rendelkezések az Európai Unió irányelveivel harmoni zált szabályozást nyújtottak. Időközben azonban az EU irányelvek helyébe közösségi rendeletek lépte k, amelyeket a tagállamok nyelvén, így magyarul is kiadtak. A közösségi rendeletek közvetlenül alka lmazandók, azok tartalmát nem veheti át nemzeti jogszabály. Emiatt a Kbtv.Jben és a végrehajtási re ndeletekben is csak a nemzeti szabályozás területére utalt rendelkezések maradtak, pl. az ellenőrzésre jogosult hatóság kijelölése.

Útmutató az iskolai kémiai kísérletek biztonságos végzéséhez és a kémiaszertárak működtetéséhez>>
Mellékletek és további kiadványok>>
Országos Kémiai Biztonsági Intézet>>

Szemsérülések>>

Webáruház>>

Szembaleseti terv>>
 

Utolsó frissítés: 2013.07.16.