Elsősegélynyújtás Oktatásáért Alapítvány


 

Alapító okirat (részlet)


Az Elsősegélynyújtás Oktatásáért Alapítvány céljai

Az Elsősegélynyújtás Oktatásáért Alapítvány elsődleges célja, hogy minél szélesebb körben népszerűsítse az elsősegélynyújtást, ezzel kapcsolatos szakanyagokat készítsen, oktatásokat és versenyeket szervezzen. Fontos célok közt szerepel a szakirányú pedagógus továbbképzések megvalósítása és támogatása.

Az Elsősegélynyújtás Oktatásáért Alapítvány céljai közt szerepel a hazai lakosság, azon belül is a diákok egészségfejlesztési és egészségnevelési tevékenységeinek bővítése.


Az Elsősegélynyújtás Oktatásáért Alapítvány tevékenysége

• oktatás (óvoda, általános iskola, középiskola, felsőoktatás, pedagógus és munkahelyi képzések)
• verseny- és rendezvényszervezés
• oktató és szakmai anyagok készítése
• kutatás


Az Elsősegélynyújtás Oktatásáért Alapítvány kezelő szerve: a Kuratórium, melynek létszáma 3 fő.


A Kuratórium

• rendelkezik az Elsősegélynyújtás Oktatásáért Alapítvány vagyonával;
• dönt a csatlakozás elfogadásáról;
• megtárgyalja és elfogadja az éves közhasznúsági jelentést; egyidejűleg a kuratórium jóváhagyja az éves beszámolót;
• beszámol az Alapítóknak és a csatlakozóknak;
• megalkotja a támogatás rendszerének szabályzatát;
• dönt a támogatások odaítéléséről;
• dönt a befektetési szabályzat elfogadásáról;
• az Elsősegélynyújtás Oktatásáért Alapítvány céljainak megvalósítása érdekében minden szükséges és indokolt intézkedést megtesz.


A Kuratórium elnöke

• szervezi az Elsősegélynyújtás Oktatásáért Alapítvány tevékenységét, irányítja a szakmai munkát;
• képviseli az Elsősegélynyújtás Oktatásáért Alapítványt bármely hatóság és harmadik személlyel szemben;
• előkészíti, összehívja, vezeti a Kuratórium üléseit;
• gondoskodik az Elsősegélynyújtás Oktatásáért Alapítvány működési feltételeinek biztosításáról.


A Kuratórium titkára

• nyilvántartja a Kuratórium döntéseit, ellenőrzi azok végrehajtását;
• gondoskodik a kapcsolattartásról;
• kezeli az Elsősegélynyújtás Oktatásáért Alapítvány adatbázisát az adatvédelmi törvény szabályainak figyelembe vételével;
• figyeli az aktuális pályázatokat;
• a Kuratórium ülésein beszámol az Elsősegélynyújtás Oktatásáért Alapítvány tevékenységéről.

A Kuratórium szükség szerint, de negyedévente legalább egy alkalommal ülésezik, valamint évente egy alkalommal tájékoztathatja az Alapítókat, valamint az Elsősegélynyújtás Oktatásáért Alapítványhoz csatlakozókat munkájáról, különös tekintettel az Elsősegélynyújtás Oktatásáért Alapítványi vagyon kezelésére és felhasználására.

A Kuratóriumot az elnök vagy bármely két kuratóriumi tag írásban, együttesen hívja össze. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok az ülésről legalább 8 nappal az ülés időpontját megelőzően írásban értesülnek és az ülés tárgysorozatáról leírást kapnak.
A kuratórium ülései nyilvánosak. Zárt ülés rendelhető el amennyiben személyiségi jogok
megóvása érdekében szükséges.

A Kuratórium akkor határozatképes, a szabályszerűen összehívott ülésen a határozat meghozatalakor az összes tag jelen van.

A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

Nem minősül előnynek a civil szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet tagjának, a tagsági jogviszonya alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

Az alap megszűntét követő 2 évig nem lehet más civil szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely köztartozását nem egyenlítette ki.

A Kuratórium döntéseit nyílt szavazással, egyhangúan hozza.

A Kuratóriumi ülésékről minden esetben jegyzőkönyv készül, illetve annak alapján nyilvántartást vezet, amelyből megállapítható a Kuratórium döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye).


Az Elsősegélynyújtás Oktatásáért Alapítvány képviselete

Az Elsősegélynyújtás Oktatásáért Alapítványt a Kuratórium elnöke önállóan képviseli.

Az Elsősegélynyújtás Oktatásáért Alapítvány munkavállalói felett a Kuratórium gyakorolja a munkáltatói jogokat.

Az Alapítók rögzítik, hogy az Elsősegélynyújtás Oktatásáért Alapítvány várható éves bevétele az alapítás évében az ötmillió forintot nem éri el, ezért Felügyelő Szerv létrehozásáról nem rendelkeznek. Amennyiben az Elsősegélynyújtás Oktatásáért Alapítvány éves bevétele a jövőben az ötmillió forintot eléri vagy meghaladja, az Alapítók gondoskodnak a Felügyelő Szerv létrehozásáról az érvényes jogszabályok szerint.


Az Elsősegélynyújtás Oktatásáért Alapítvány vállalkozással kapcsolatos jogai

Az Elsősegélynyújtás Oktatásáért Alapítvány vállalkozói tevékenységet is folytathat, amely azonban nem lehet az Elsősegélynyújtás Oktatásáért Alapítvány fő tevékenysége. A vállalkozói tevékenység nem veszélyeztetheti az Elsősegélynyújtás Oktatásáért Alapítvány célját és a vállalkozási bevételekből származó eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában megjelölt tevékenységre fordítja.